Contributie voor het jaar 2023

Geachte middagbiljarters,

 

Het bestuur van biljartvereniging landvast heeft de contributie voor het jaar 2023

vastgesteld op 35 Euro.

Voor dit bedrag kunt u elke middag van 13.00 tot 17.00 biljarten met uitzondering

van de zaterdag en zondag.

Wij verzoeken u bovengenoemd bedrag voor 30 mei te storten op SNS-rekening

nummer NL50SNSB 8809 5092 85

Ten name van onze penningmeester de heer G.J. Kroeze.

Om onze administratie up to date te houden zouden wij graag uw adresgegevens

willen noteren, alsmede uw email adres.

Uw email stuurt u naar onze secretaris de heer Piet Klein

Landvastbiljart2018@gmail.com

 

Met als onderwerp Middagbiljart.

Verdere gegevens van onze club vindt u op onze website

www.Landvast-biljartvereniging.nl

 

Met vriendelijke groet ,

 

Bestuur biljartvereniging Landvast