Contributie voor het jaar 2024

Geachte middagbiljarters,

 

Het bestuur van biljartvereniging landvast heeft de contributie voor het jaar 2024 vastgesteld op 35 Euro.

Voor dit bedrag kunt u elke middag van 13.00 tot 17.00 biljarten met uitzondering van de zaterdag en zondag.

 

Wij verzoeken u bovengenoemd bedrag te storten op SNS-rekeningnummer NL50SNSB 8809 5092 85, Ten name van onze penningmeester de heer G.J. Kroeze.

 

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen kunt u vanaf 8 januari op elke maandagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur in de biljartzaal het lidmaatschap-pasje afhalen.

 

Om onze administratie up to date te houden zouden wij graag uw adresgegevens

willen noteren, alsmede uw email adres.

Uw email stuurt u naar onze secretaris de heer Piet Klein

Landvastbiljart2018@gmail.com

 

Met als onderwerp Middagbiljart.

Verdere gegevens van onze club vindt u op onze website

www.Landvast-biljartvereniging.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur biljartvereniging Landvast